Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα Broadcasting Awards 2021 μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί από όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς και advertising & media agencies που παρείχαν υπηρεσίες προς τους broadcasters της χώρας. Στις κατηγορίες 1.11, 2.7 και 3.6 δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας. Στις κατηγορίες 4.9, 5.7 και 6.5 δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι ραδιοφωνικοί σταθμοί/όμιλοι Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Χρόνος υλοποίησης έργων: Υποψήφιες για τα βραβεία µπορούν να είναι εκποµπές, ενέργειες επικοινωνίας και καµπάνιες, οι οποίες έκαναν πρεµιέρα στο διάστηµα µεταξύ 1 Ιανουαρίου του 2019 µε 15 Μαρτίου 2021. Κατ’ επέκταση, τα αποτελέσµατα που θα παρουσιαστούν θα πρέπει να αφορούν στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Μια υποψηφιότητα µπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από µια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαµβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρµόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά µε συγκεκριµένη δοµή και σαφήνεια ανάλογα µε το περιεχόµενο και τα ζητούµενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συµµετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία που οι συµµετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε µια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωµα, µετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να µεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει στοιχεία του κειµένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εµπιστευτικά, σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα συµµετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων θα είναι προσαρµοσµένος στις υγειονοµικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.

Οι συµµετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δηµοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συµµετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται µόνο στα µέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδοµένων των υγειονοµικών συνθηκών τη δεδοµένη χρονική στιγµή, µετά την ολοκλήρωση της απονοµής των βραβείων), ανακοινώνονται µόνο τα βραβευµένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή µαταιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – µεταξύ αυτών και η πανδηµία, καθώς και τυχόν µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της πανδηµίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενηµερώσει σχετικά τους συµµετέχοντες µέσω email. Οι συµµετέχοντες στα βραβεία ουδεµία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συµµετοχή τους στα βραβεία.

Οι συµµετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συµµετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αµφισβητούνται. Οι συµµετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη µια υποψηφιότητα, θα πρέπει µέχρι την προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων:

  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
  • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι µη επιστρέψιµο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύµατος επικοινωνήστε µε τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

Ζητούµενα Υποψηφιότητας

Στην online αίτηση Υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούµενα:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συµπληρώστε τον τίτλο της υποψηφιότητάς σας (έργο, πρόγραµµα, ενέργεια, υπηρεσία κλπ.) µε πεζοκεφαλαία γράµµατα, όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

Tip: Σας προτείνουµε να µη γράφετε µεγάλους τίτλους. Εάν έχετε πολλαπλές συµµετοχές για το ίδιο έργο/πρωτοβουλία, προσαρµόστε τον τίτλο και το κείµενο ανάλογα µε την περιγραφή της κατηγορίας.

2. Συµµετέχουσα εταιρεία

Συµπληρώστε την επωνυµία της εταιρείας σας, όπως επιθυµείτε να προβληθεί (π.χ. «BOUSSIAS»). Σηµ.: Οι συµµετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα µπορεί να είναι περισσότερες από µία.

3. Επωνυµία Μέσου (προαιρετικά)

Συµπληρώστε την επωνυµία του τηλεοπτικού / ραδιοφωνικού σταθµού.

4. Επωνυµία Advertising / Media Agency (προαιρετικά)

Συµπληρώστε την επωνυµία του Advertising / Media Agency.

5. Media-Ready Image (έως 1 αρχεί ο .jpg .png .gif, έ ως 5MB)

Προσθέστε ένα media-ready image της υποψηφιότητας.

6. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε τo έργο/πρόγραµµα/ενέργεια/υπηρεσία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Στην περιγραφή σας, χρησιµοποιήστε απλή γλώσσα και εστιάστε στα παρακάτω:

Για τις ενότητες 1. TV | Content, 4. Radio | Content:

Concept: Η ιδέα που προκρίνατε & τα insights που σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Execution: H αρτιότητα και δηµιουργική καινοτοµία στην υλοποίηση. Γιατί αξίζει να βραβευτείτε; Τι το ξεχωριστό είχε η εν λόγω παραγωγή σε σχέση µε τον ανταγωνισµό και τα benchmarks της αγοράς;

Για τις ενότητες 2. TV | Marketing, 3. TV | Advertising Services, 5. Radio | Marketing, 6. Radio | Advertising Services:

Στόχος / Πρόκληση: Ποιος ήταν ο στόχος και η πρόκληση πίσω από τη συγκεκριµένη ενέργεια και ποια τα KPIs που ορίστηκαν; Αντίστοιχα, ποια ήταν η πληθυσµιακή οµάδα που επιλέξατε να προσεγγίσετε; Οι στόχοι θα πρέπει να είναι συγκεκριµένοι, ξεκάθαροι και µετρήσιµοι. Στρατηγική & Υλοποίηση: Ποια ήταν η λύση που προκρίνατε και ποια τα insights που σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση; Ποια ήταν η δηµιουργική προσέγγιση; Αποτελεσµατικότητα: Ποια ήταν τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα που πετύχατε σε αντιστοιχία µε τους στόχους που είχατε ορίσει; Γιατί αξίζει να βραβευτεί η υποψηφιότητα; Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδοµένα ή τεκµηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας. *Η ποιότητα και σωστή παρουσίαση του κειµένου της εκάστοτε υποψηφιότητας έχει πολύ σηµαντικό ρόλο στην αξιολόγηση.

7. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;

Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί, αλλά δεν θα δηµοσιοποιεί τυχόν εµπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δηµοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συµµετέχουσα εταιρεία/οµάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

8. Media – ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούµε να καταρτίσετε µια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δηµοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των Broadcasting Awards, τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα της BOUSSIAS, δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας µε µεστό χαρακτήρα. Συµπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκµηρίωσης, τα οφέλη και συµπεράσµατα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείµενα εµπορικού – διαφηµιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να µην δηµοσιεύσει κείµενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν µαζί µε την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

9. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο png, jpg ή gif, εως 5 ΜΒ το κάθε αρχείο)

Για µια ολοκληρωµένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, µπορείτε να συνοδεύσετε το κείµενο µε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης.

10. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε τα links της υποψηφιότητάς σας.

11. Case Study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

12. Γραφικά (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, έχρι 10MB το αρχείο)

Συµπεριλάβετε γραφήµατα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

13. Audio link / Ραδιοφωνικό µήνυµα (προαιρετικά – SoundCloud, Mixcloud, YouTube)

Προσθέστε το ραδιοφωνικό µήνυµα της υποψηφιότητάς σας. (https://soundcloud.com/ greatradio-ad/radio-ad-for-brand ή https://www.mixcloud.com/great-radio-ad/radioad-forbrand) Για συµβουλές πώς να συντάξετε µια πετυχηµένη υποψηφιότητα, συµβουλευτείτε το site των βραβείων ή µιλήστε µε τον υπεύθυνο συµµετοχών.

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή

Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, την οποία συνθέτουν υψηλόβαθµα στελέχη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών και οµίλων (Διευθυντές Προγράµµατος, Εµπορικοί Διευθυντές κλπ.), υψηλόβαθµα στελέχη σηµαντικών media shops, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, καθώς και Marketing Directors µεγάλων διαφηµιζόµενων. Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται µε κριτήριο το επαγγελµατικό και επιστηµονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εµπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφειά µε το αντικείµενο των βραβείων και των επιµέρους κατηγοριών βράβευσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισµό των κριτών σε οµάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγµατοποιούν σε βάθος µελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια οµάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυµίας και για τη διασφάλιση της αµεροληψίας των αποτελέσµατος. Η ψηφοφορία είναι µυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων και να µην επηρεάζεται το µέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθµολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθµολογούν:

  • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται
  • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε αυτές
  • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συµµετείχε η εταιρεία στην οποία τα µέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθµολόγηση οποιασδήποτε άλλης συµµετοχής µε την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρµα αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγµατοποιηθεί από την Κριτική Επιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας. Τα κριτήρια που θα λάβει υπ΄ όψιν η κριτική επιτροπή είναι ανά ενότητα τα ακόλουθα:

Κριτήρια Αξιολόγησης για τις ενότητες “Content”

1. Concept: Πόσο δηµιουργικό και καινοτόµο ήταν το concept σε σχέση µε αντίστοιχες/ανταγωνιστικές παραγωγές;
2. Execution: Πόσο δηµιουργική, καινοτόµα και άρτια ποιοτικά ήταν η υλοποίηση σε σχέση µε αντίστοιχες/ανταγωνιστικές παραγωγές;

Κριτήρια Αξιολόγησης για τις ενότητες “Marketing” & “Advertising”

1. Αποτελέσµατα / ROI (50%):
Πόσο αποτελεσµατική ήταν η ενέργεια και ποια ήταν τα οφέλη που προέκυψαν; Ποια ήταν η επίδοσή της σε σχέση µε τους µετρήσιµους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά και πώς συγκρίνεται µε τα σχετικά benchmarks της αγοράς;
2. Δηµιουργικότητα & Καινοτοµία (50%):
Πόσο δηµιουργική και πόσο καινοτόµα ήταν η υλοποίηση της ενέργειας, σε σχέση µε αντίστοιχα έργα της αγοράς;

Σύστηµα Αξιολόγησης

  • Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συµµετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.
  • Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 0 έως το 100 (άριστα) µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
  • Η τελική βαθµολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο µέσος όρος που εξάγεται από τις βαθµολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθµολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
  • Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστηµα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρµα, ο µόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιµέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθµολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσµατα και τη διαδικασία.

Κόστος υποψηφιότητας

Από 1-4 υποψηφιότητες: 300€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 5 υποψηφιότητες και άνω: 250€ η κάθε υποψηφιό τητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 10 υποψηφιότητες και άνω: 210€ η κάθε υποψηφιό τητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 21 υποψηφιότητες και άνω: 200€ η κάθε υποψηφιό τητα + 24% Φ.Π.Α.

Τιμητική Υποστήριξη

marketingweek

Official Publication

marketingweek

Διοργάνωση